skip to Main Content
971 84 91 00 info@mobilitatmanacor.cat

Què és?

La ZPR del centre de Manacor és una zona amb una regulació específica del trànsit que incrementa l’espai públic prioritari per a la mobilitat sostenible i segura, afavorint aquella mobilitat activa, com ara anar a peu o en bicicleta.

Dins els límits de la ZPR, la circulació de vehicles motoritzats no està permesa, excepte per a:

Resident*

+

Els vehicles que tenguin com a titular una persona empadronada a un immoble situat dins la ZPR. S’inclouen aquí els titulars de contractes de lloguer de vehicles que estiguin empadronats a un immoble inclòs dins la ZPR.

AUTORITZACIÓ

Garatge*

+

Els vehicles que surtin o es dirigeixin a algun garatge autoritzat ubicat a les vies de vianants, i els que surtin o vagin a un immoble amb llicència de gual.

AUTORITZACIÓ

Prioritaris

+

Els vehicles del Servei d’Extinció d’Incendis, dels cossos de seguretat, de la Policia Local i de Protecció Civil.

Sanitaris

+

Les ambulàncies de caràcter sanitari o assistencial en servei.

Municipals

+

Els vehicles de serveis municipals en servei.

Càrrega/descàrrega

+

Qualsevol vehicle de massa màxima autoritzada igual o menor de 3,5 tones que efectuï operacions de càrrega i descàrrega en l’horari autoritzat.

Autotaxis

+

Els autotaxis que transportin viatgers d’anada o tornada a immobles situats en aquesta zona.

Bicicletes o VMP

+

Les bicicletes o VMP que es desplacin a velocitats inferiors a 20 km/h.

Transport malalts

+

Els vehicles que transporten malalts greus o persones amb mobilitat reduïda des de o fins a algun immoble situat a la zona.

Mobilitat reduïda

+

Els vehicles que disposin de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Establiments hotelers

+

Els vehicles que transportin viatgers d’anada o tornada als establiments hotelers situats dins la ZPR.

Puntual*

+

Els vehicles amb permís especial atorgat per l’Ajuntament per realitzar una operació esporàdica, degudament justificada.

AUTORITZACIÓ

Les principals característiques quant a mobilitat en aquestes zones són:

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-01

El vianant sempre té prioritat en les seves accions.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-02

La velocitat màxima de circulació per a tots els vehicles és de 20 km/h.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-03

Només poden accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-04

Zones amb estacionament prioritari comercial.

MÉS INFORMACIÓ

Vehicles de càrrega i descàrrega

· No poden circular ni estacionar sobre el paviment de lloses de pedra vehicles de més de 3,5 tones de pes màxim.

· A la zona de llambordins hi poden transitar vehicles de fins a 20 tones de pes màxim autoritzat de dos eixos.

· En cas que s’hagi d’immobilitzar el vehicle amb puntals telescòpics, s’ha de disposar d’una plataforma rígida d’un mínim de 10 centímetres de gruix, per tal de repartir el pes del puntal. Aquesta plataforma ha de tenir unes dimensions mínimes de 30 per 30 centímetres en el cas de vehicles de fins a 3,5 tones, i de 60 per 60 centímetres en el cas de vehicles de més de 3,5 tones.

· Quan de forma puntual i justificada sigui necessari que vehicles que superen els paràmetres prevists a l’apartat anterior transitin per aquesta zona, s’ha de sol·licitar autorització a la Policia Local, la qual ha de demanar l’informe pertinent al departament d’Urbanisme.

· El titular de l’autorització és el responsable dels danys que s’ocasionin al paviment.

· Dins la zona de vianants o la zona de regulació especial s’ha de circular amb la màxima prudència. La velocitat màxima permesa és de 10 km/h.

· Quan es realitzi l’operació de càrrega i descàrrega, el vehicle ha d’estar aturat, excepte quan no sigui possible perquè s’utilitzin elevadors, etc., i s’han de produir les mínimes molèsties tant per als veïns com per als vianants.

Estacionament

· En tot l’àmbit de la ZPR només es permet l’estacionament als vehicles identificats amb els distintius d’accés residencial.

· La resta de vehicles autoritzats poden realitzar aturades per dur a terme l’activitat que els ha permès l’accés, però no poden estacionar.

· Dins l’àmbit de la ZPR es defineixen zones d’aparcament comercial regulat. En aquestes àrees, que estan senyalitzades, es permet que els vehicles puguin estacionar amb una limitació de temps determinada que estableix el propi Ajuntament i que és visible en la senyalització utilitzada a aquest efecte.

· L’Ajuntament pot habilitar zones de càrrega i descàrrega en les ubicacions i horaris que determini en cada cas en tot l’àmbit de la ZPR. En qualsevol cas, fora de l’horari establert aquestes zones es poden destinar a estacionament de vehicles autoritzats amb el distintiu d’accés residencial.

Control de l'ús

· L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, vetla pel compliment de l’Ordenança en tot l’àmbit de la ZPR. D’aquesta manera s’estableixen sistemes de control d’accessos, ja siguin automatitzats o no, i de vigilància de les normes de circulació dins l’àmbit de la ZPR i de l’ús dels espais d’estacionament.

Infraccions

· Es consideren infraccions les accions i omissions contràries als preceptes tipificats en l’Ordenança de la ZPR i en les altres disposicions específiques dictades sobre aquesta matèria. Les infraccions són objecte de les sancions administratives corresponents.

· Són responsables de les infraccions totes aquelles persones, naturals o jurídiques, que hagin participat, per acció o per omissió, en la comissió del fet infractor.

Qualificació de les infraccions

Es consideren infraccions lleus:

a. Accedir a la ZPR sense autorització o sense estar en possibilitat d’obtenir-la.
b. No dur visible l’etiqueta distintiva, en el cas que sigui necessària, per accedir a la ZPR.
c. Superar el temps màxim d’estacionament permès en les àrees que així estiguin regulades.
d. Realitzar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones habilitades, tret que sigui realitzada pels mateixos titulars de l’activitat comercial.
e. Superar la velocitat màxima establerta per a la circulació de vehicles, bicicletes i VMP.
f. No respectar la prioritat de circulació dels vianants.
g. Qualsevol altre infracció que no estigui tipificada com a greu o molt greu.

Es consideren infraccions greus:

h. Reincidir en la comissió de 3 infraccions lleus en el termini de 3 mesos.
i. Falsejar documentació per obtenir l’autorització.
j. Dificultar o impedir el treball de control i vigilància en l’ús de la ZPR.

Es consideren infraccions molt greus:

k. Reincidir en la comissió de 2 infraccions greus en el període d’un any.

Sancions

Les infraccions són objecte de les sancions següents:

a) En el cas d’infraccions lleus: multes de 100 euros.
b) En el cas d’infraccions greus: multes de 200 euros.
c) En el cas d’infraccions molt greus: multes de 500 euros.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-05

Preguntes freqüents

Back To Top