Skip to content
971 84 91 00 info@mobilitatmanacor.cat
ICONES SOLTES ACREDITACIONS BLANC - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-01

RESIDENTS

Poden sol·licitar aquest distintiu:

· Vehicles els propietaris dels quals resideixin i es trobin empadronats en la zona de prioritat residencial.

· Vehicles baix el règim de lloguer, quan el titular del contracte es troba empadronat en la zona de prioritat residencial.

Circulació i estacionament

A aquests vehicles se’ls permet circular i estacionar dins la ZPR.

Vigència

L’autorització perd la vigència en el moment que es deixin de complir els requisits establerts en el supòsit corresponent i que han permès l’obtenció de l’autorització.

ICONES SOLTES ACREDITACIONS BLANC - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-02

GARATGE

Poden sol·licitar aquest distintiu:

· Vehicles que s’estacionin o aparquin a cotxeres, garatges o espais particulars habilitats a aquest efecte, situats a l’interior de la zona.

Circulació i estacionament

A aquests vehicles se’ls permet circular i estacionar dins la ZPR.

Vigència

L’autorització perd la vigència en el moment que es deixin de complir els requisits establerts en el supòsit corresponent i que han permès l’obtenció de l’autorització.

ICONES SOLTES ACREDITACIONS BLANC - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-03

COMERCIAL

Poden sol·licitar aquest distintiu:

· Vehicles el propietari dels quals sigui titular d’establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals, situats a l’interior de la zona. L’Ajuntament té la facultat d’establir en qualsevol moment uns horaris d’accés per a aquest tipus de vehicles.

· Vehicles de particulars, vehicles de proveïdors, missatgeria, transport de mercaderies o persones, i altres serveis les característiques dels quals facin imprescindible l’accés amb vehicle i aquest accés estigui permès segons l’art. 4 de l’Ordenança de la ZPR.

· Els usuaris de la targeta groga poden accedir a la ZPR, poden circular per accedir al negoci i realitzar la càrrega i descàrrega de productes, mercaderies, etc., però en cap cas no poden estacionar en els carrers inclosos dins la ZPR.

· L’autorització perd la vigència en el moment que es deixin de complir els requisits establerts en el supòsit corresponent i que han permès l’obtenció de l’autorització.

ICONES SOLTES ACREDITACIONS BLANC - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-04

PUNTUAL

· En aquest cas els vehicles no disposen de distintiu. La circulació i/o aturada ve determinada per la naturalesa de l’activitat a realitzar, sempre que sigui un dels caos definits a l’art. 4.2 de l’Ordenança de la ZPR. En cap cas no poden estacionar dins l’àmbit de la ZPR.

· Es tracta d’accessos puntuals i/o temporals, que afecten vehicles de particulars, vehicles de proveïdors, missatgeria, transport de mercaderies o persones, i altres serveis les característiques dels quals facin imprescindible l’accés amb vehicle i aquest accés estigui permès segons l’art. 4. de l’Ordenança, i que no hagin sol·licitat l’autorització sota la modalitat d’accés comercial.

· Aquests vehicles han de sol·licitar l’autorització prèviament a accedir a la ZPR, a través del mitjà que estableixi l’Ajuntament mitjançant una resolució expressa en cada moment.

· De forma orientativa, i no limitadora, s’inclouen en aquest tipus d’accés vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda o clients d’establiments turístics, vehicles amb permisos policials (per a muntatge de fires, esdeveniments lúdics i esportius, etc.), vehicles en el cas d’ocupació per obres…

Resta de vehicles

1. La resta de vehicles que segons l’art. 4.2 de l’Ordenança tenen permesa la circulació dins la ZPR i no es troben descrits en aquest article poden circular, aturar-se i estacionar sense necessitat d’autorització prèvia, sempre que duguin a terme l’activitat per a la qual se’ls permet la circulació dins la ZPR, o en el cas de persones amb diversitat funcional si el vehicle disposa de la targeta identificativa.

En qualsevol cas, i sempre que l’Ajuntament així ho consideri, es pot autoritzar l’accés de vehicles dins la ZPR per motius d’interès general (festes, fires, esdeveniments culturals, etc.) mitjançant una resolució expressa.

2. Per obtenir l’autorització s’ha de presentar una sol·licitud segons el model establert a aquest efecte.

3. Per obtenir l’autorització és necessari estar al corrent del pagament de les obligacions amb l’Ajuntament.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-05

Preguntes freqüents

Back To Top